Vergoedingen

Prestaties

Tarieven 2022

Klik hier voor mijn tarieven en voorwaarden

Binnen 24 uur afspraak afgezegd                   90 euro (niet declarabel)

Mindfulness training (8 weken)                     350 euro

zorgprestatiemodel clienten informatiefolder

Zie ook onder berichten

Tarief en soort polis

De individuele behandeling valt onder de generalistische basis GGZ. Er is een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro (in 2022).

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
  • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
  • groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wat is zorgvraagtypering? 

De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz. De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt.

 

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. De zorgverzekeraar heeft een wettelijke verplichting om zorg te vergoeden.
Er zijn drie soorten basis zorgverzekeringen: budget, natura en restitutie. Bij een restitutieverzekering mag je naar elke zorgaanbieder en worden de kosten 100% terugbetaald. Bij een budget- en naturaverzekering is de zorg voor je geregeld doordat de verzekeraar afspraken heeft gemaakt (contracten heeft gesloten) met zorgaanbieders. Je krijgt dus zorg in natura, maar je moet dan wel naar een zorgaanbieder gaan uit het netwerk van je verzekeraar.

Hoeveel krijg je nou vergoed bij niet-gecontracteerde zorg?

Dit percentage vind je terug in de polisvoorwaarden en ligt tussen de 60-100%. Een overzicht vind je hier. De kosten die niet worden vergoed zijn voor rekening van jou. Voor studenten en mensen met een minima is er een gereduceerd tarief.

 

LET OP: Sommige zorgverzekeraars vragen om een machtiging voorafgaande aan de behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Dit vragen ze niet als het gaat om een restitutiepolis. Vraag hiernaar bij je zorgverzekeraar.

Aan het eind van het jaar is de tijd om je zorgverzekering goed onder de loep te nemen en naar je polisvoorwaarden te kijken. Voor het eind van het jaar kun je overstappen naar een andere verzekeraar of een restitutiepolis afsluiten zodat je jouw eigen zorgaanbieder kan kiezen en zeker weet dat je alles vergoed krijgt. De premie van een restitutiepolis is gemiddeld maar zo’n 16 euro per maand duurder, maar daarvoor heb je geen onverwachte zorgkosten.

Contactvrij werken

Door het beleid van het ministerie van VWS krijgen zorgverzekeraars steeds meer macht over de zorg. Zij gebruiken deze om in toenemende mate te bepalen wat ‘goede zorg’ zou zijn, wat wel of niet zou werken, hoe je dat zou moeten meten met vragenlijsten en wat ze wel of niet vergoeden. De zorgverzekeraar wil het liefst ook nog informatie over de diagnose, terwijl deze privacy in onze grondwet is verankerd. Toch worden er steeds meer gegevens gevraagd. Tegelijkertijd hebben zorgverzekeraars van de overheid de opdracht gekregen om de kosten van de zorg omlaag te brengen. Dit proberen ze door zorgverleners ‘jaarlijkse budgetten’ op te leggen, wat betekent dat een therapeut per jaar en per verzekeraar voor een maximaal bedrag cliënten mag behandelen. Hierdoor kunnen minder mensen zorg krijgen. De zorgverzekeraar biedt nieuwe praktijken geen tot weinig kans om contracten af te sluiten omdat het de contracten met bestaande zorgaanbieders automatisch verlengt.
Het huidige artikel 13 van de zorgverzekeringswet regelt de vrije artsenkeuze en zorgt ervoor dat we ook recht hebben op een redelijke vergoeding van zorg als we naar iemand gaan die geen contract heeft met de zorgverzekeraar. Het betreft de zogenaamde hinderpaalcriterium. Ook als je een naturapolis hebt. Deze vergoeding mag lager dan 100% zijn. Het mag niet zo laag dat het voor de verzekerden een “hinderpaal” is om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. Een redelijke vergoeding is niet bij wet gedefinieerd. Gedacht moet worden aan 75-80% van het tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit heeft vastgesteld (of ter hoogte van een marktconform tarief als er vrije prijsvorming geldt).

Verzekeraars informeren heel slecht over hun producten. Polisvoorwaarden worden te ingewikkeld geschreven. Er wordt weinig en vaak onduidelijke informatie gegeven over de restitutiepolis. Bijna niemand blijkt te weten wat dit precies is en wat voor een polis ze eigenlijk hebben. En helpdeskmedewerkers geven de helft van de tijd verkeerde antwoorden, zo is recent uit een onderzoek van de consumentenbond gebleken. Veel mensen zijn ergens verzekerd omdat ze daar al lang verzekerd zijn en storten zich niet in ‘het woud van polissen’ om uit te zoeken wat voor hen de beste verzekering is. En achteraf staan ze dan nog wel eens voor kosten, die ze dachten vergoed te krijgen.

Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De redenen hiervoor zal ik hieronder aangeven:
• Ik vind het belangrijk om zelfstandig samen met de cliënt diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen.
• Ik vind het belangrijk dat er vrije artsenkeuze is.
• Ik wil de patiënten privacy waarborgen en geen patiëntengegevens delen met de zorgverzekeraar.
• Ik wil de tijd die nodig is voor bureaucratisch digitaal declareren liever gebruiken voor patiëntencontact.
• Ik wil niet beperkt worden hoeveel cliënten ik van een verzekeraar aan mag nemen.